วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2555

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นายสมบัติ จันทร์มีชัย
รอง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1
โทร 081 920 6883
นายเอนก  ล่วงลือ
หัวหน้ากลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โทร 081 817 8556
นายบุญเลิศ  ยิ้มแย้ม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร 089 899 9621
- ว่าง -
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร ........................

นางสิรี  พึ่งจิตต์ตน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร 086 011 1955

นายชัชวาล  ปลื้มสำราญ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร 089 430 0215
นางลัดดา  ศรีทอง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร 081 696 2756
นายทรงเดช  ขุนแท้
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร 081 633 8248
นางสุวรรณา  ละหุ่งเพ็ชร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร 089 782 5357
นายสุวิทย์  พันธุ์ผัก
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร 081 431 0145
นางอินทิรา  หิรัญสาย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร 081 543 4968
นางลำเพย  สนธิ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร 083 607 8650
นายวิเชียร  นกบิน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร 086 080 7999
นางสาวอัจฉรา  หอมหวล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร 081 695 9467
นายประสิทธิ์  เสียงแจ๋ว
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร 081 809 2608

นายคงกฤช  สว่างศรี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร 086 9766027
นางพงษ์จันทร์ ประชุมวรรณ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร 081 9315642
นางวราพร  ขุนแท้
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทร 089 683 1361
นายช่วง  ขำมาก
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทร 089 079 8222
                                                              
                                                                นางนิตยา  โทนทอง
                                                       เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
                                                                  โทร 089 670 5755