วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2555

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นายสมบัติ จันทร์มีชัย
รอง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1
โทร 081 920 6883
 
นายเอนก  ล่วงลือ
หัวหน้ากลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โทร 081 817 8556

นายบุญเลิศ  ยิ้มแย้ม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร 089 899 9621

นายอมรเทพ  คูหาเรืองรอง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร 086 544 5797

นางสิรี  พึ่งจิตต์ตน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร 086 011 1955

นายชัชวาล  ปลื้มสำราญ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร 089 430 0215

นางลัดดา  ศรีทอง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร 081 696 2756

นายทรงเดช  ขุนแท้
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร 081 633 8248

นางสุวรรณา  ละหุ่งเพ็ชร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร 089 782 5357

นายสุวิทย์  พันธุ์ผัก
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร 081 431 0145

นางอินทิรา  หิรัญสาย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร 081 543 4968
นางลำเพย  สนธิ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร 083 607 8650

นายวิเชียร  นกบิน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร 086 080 7999

นางสาวอัจฉรา  หอมหวล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร 081 695 9467

นายประสิทธิ์  เสียงแจ๋ว
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร 081 809 2608

นายคงกฤช  สว่างศรี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร 086 9766027
 
นางพงษ์จันทร์ ประชุมวรรณ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร 081 9315642
 
นางวราพร  ขุนแท้
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทร 089 683 1361

นายช่วง  ขำมาก
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทร 089 079 8222
 
 
                                                                                                                              นางนิตยา  โทนทอง
                                                       เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
                                                                  โทร 089 670 5755